Corporate Governance


Corporate Governance Report 2019 | DOWNLOAD PDF

Corporate Governance Report 2018 | DOWNLOAD PDF

Corporate Governance Report 2017 | DOWNLOAD PDF

Corporate Governance Report 2016 | DOWNLOAD PDF

Corporate Governance Report 2015 | DOWNLOAD PDF

Corporate Governance Report 2014 | DOWNLOAD PDF

Corporate Governance Report 2013 | DOWNLOAD PDF

Corporate Governance Report 2012 | DOWNLOAD PDF

Correction to the information concerning qualifying holdings on Teixeira Duarte, S.A., as at 31.12.2011, included on 2011 Corporate Governance Report | DOWNLOAD PDF

Corporate Governance Report 2011 | DOWNLOAD PDF

X